За нас

ДГ просторни спални и занимални. Площадки са изградени по европейски образец – с ударопоглъщащи настилки и съвременни и атрактивни уреди.

Детското заведение разполага с удобен и просторен физкултурен салон и спортна площадка. Капацитетът на ДГ 98 е – 6 градински и 2 яслени групи.

Финансирането се осъществява от държавния и общинския бюджети.

Групите са сформирани по възрастов признак, с малки изключения, продиктувани от нуждите на определени деца.

Детското  заведние е обезпечено с достатъчен брой педагогически и помощно-обслужващ персонал.

По желание на родителите се изучават като допълнителни педагогически услуги английски език, модерни и народни танци, латино танци, футбол, изобразително изкуство.

ДГ № 98 осигурява условия за физическото, духовното, нравственото и социалното развитие на детето. Гарантира правата, свободата, сигурността и достойнството на детето. Възпитава го в дух на мир и толерантност. Приобщава го към българските традиции, обичаи и културни ценнности.

ДГ № 98 е общинска детска градина с целодневен режим на работа. Условията и редът в детското заведение се определят от директора на основание ЗНП, ППЗНП и Правилник за дейността на детското заведение.

В ДГ № 98 се отглеждат деца от 10 мес. до 3 год. възраст в яслени групи и от 3 до 7 год. възраст в градински групи.

Децата, на които им предстои преминаване в начална степен на образование се организират в подготвителна група.

Работата в подготвителна група се осъществява съпбразно ЗНП и по определени от ДОИ правила.

В ПГ се работи по „Програма за подготвителна група в детската градина” на МОМН и одобрени от минисртъра на образованието и науката учебни помагала.

Възпитателно-образователната работа в ДГ-98 се извършва по програми, одобрени от МОМН, съобразно избора на учителските екипи по групи.

Учебните материали и пособия в групите /с изключение на ПГ/ се осигуряват с помощта на родителите, като за това се взема решение на родителска среща на групата.

В ДГ-98 се предлагат допълнителни педагогически услуги по желание и чрез финансиране от родителите.

Регламентът за осъществяване на ДПУ се определя в договор между детското заведение и определени с конкурс  фирми.

ДГ-98 се управлява от директор и неговите законни разпореждания са задължителни за целия персонал.

Условията и редът в д. заведение се определят от директора на основание ЗНП и Правилник за дейността на детското заведение.

Специализиран орган за управление е педагогическият съвет, който работи съгласно ППЗНП. Той се ръководи от директора,а в състава му влизат всички педагози и мед. сестри.

ДГ-98 е публична общинска собственост.

 

Прием и отписване на децата

Приемането на децата се извършва от директора, след класирането им от ИСОДГ.

Записването на децата за детска градина се извършва на база класирането и представяне на всички документи, изписани в профила на конкретното дете при спазване изискванията на чл. 28, ал.1 от ППЗНП.

Новозаписаните деца постъпват в детската градина и ясла до 15 септември.

По споразумение с родителите децата под 1 год. възраст може да постъпят и след 15.09, но не по-късно от 15.11.

Copyright © 2019 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32