За нас

Детската градина се помещава в изцяло реновирана сграда. Разполага с просторни и светли спални и занимални помещения. Детското заведение разполага с богато озеленен двор и детски площадки, площадките са изградени по европейски образец – с ударопоглъщащи настилки и съвременни уреди.

Детското заведение разполага с удобен и просторен салон за физкултура и музикални изяви, спортна площадка, кабинети по изобразително изкуство, английски език, музика, логопедичен кабинет и кабинет на психолога.

Капацитетът на ДГ № 98 „Слънчевото зайче” е – 6 градински и 2 яслени групи.

Финансирането се осъществява от държавния и общинския бюджет.

Групите са сформирани по възрастов признак, с малки изключения, продиктувани от нуждите на определени деца.

Детското заведение е обезпечено с достатъчен брой педагогически и помощно-обслужващ персонал.

По желание на родителите се изучават като допълнителни образователни дейности английски език, народни танци, модерни и латино танци, футбол, изобразително изкуство и гимнастика.

ДГ № 98 осигурява условия за физическото, духовното, нравственото и социалното развитие на детето. Гарантира правата, свободата, сигурността и достойнството му. Възпитава го в дух на мир и толерантност. Приобщава го към българските традиции, обичаи и културни ценности.

ДГ № 98 е общинска детска градина с целодневен режим на работа. Условията и редът в детското заведение се определят от директора на основание ЗПУО и Правилник за дейността на детското заведение.

В ДГ № 98 се отглеждат деца от 10 мес. до 3 год. възраст в яслени групи и от 3 до 7 год. възраст в градински групи.

Децата, на които им предстои преминаване в начална степен на образование се организират в подготвителни групи.

Работата в подготвителна група се осъществява съобразно ЗПУО и всъответствие с ДОС.

Образователната работа в ДГ № 98 се извършва по програми, одобрени от МОН, съобразно избора на учителските екипи по групи.

Учебните материали и пособия в групите / с изключение на ПГ / се осигуряват с помощта на родителите, като за това се взема решение на родителска среща на групата.

В ДГ № 98 се предлагат допълнителни образователни дейности по желание и чрез финансиране от родителите. Регламентът за осъществяване на ДОД се определя в договор между детското заведение и спечелилите конкурс фирми.

ДГ № 98 „Слънчевото зайче” се управлява от директор и неговите законни разпореждания са задължителни за целия персонал.

Условията и редът в детското заведение се определят от директора на основание ЗПУО и Правилник за дейността на детското заведение.

Специализиран орган за управление е Педагогическият съвет, който работи съгласно ЗПУО. Той се ръководи от директора, а в състава му влизат всички педагози и медицински сестри.
ДГ № 98 е публична общинска собственост.

Записване и отписване на децата
Записването на децата се извършва от директора, след класирането им от ИСОДЗ.
Записването на децата за детска градина се извършва на база класирането и представяне на всички документи, изброени в профила на конкретното дете при спазване изискванията на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и подготвителните групи в общинските училища на територията на СО ( в сила от 18.03.2019 г. ).

Copyright © 2023 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32