Организация на дейността

 
 • Форми на обучение - преглед
 • План за приобщаващото образование и осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата - преглед
 • Правилник за вътрешния трудов ред - преглед
 • План за работата на Постоянната комисия за защита при бедствия - преглед
 • Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд - преглед
 • План за действие при бедствия - преглед
 • План по "Безопасност на движение по пътищата" - преглед
 • Програма за гражданско, здравно, екологично и итеркултурното образование - преглед
 • План за работа на координационния съвет по превенция на тормоза и насилието - преглед
 • Механизъм за противодействие на тормоза и насилието - преглед
 • Правилник за устройството и дейността на обществения съвет - преглед
 • Програмна система - преглед
 • Дневен режим при целодневна организация - преглед
 • Правилник за дейността - преглед
 • Стратегия за развитие на ДГ № 98 "Слънчевото зайче" за периода 2021 – 2025 година - преглед

 

 

Copyright © 2023 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32