ОБЯВА

news_pict_20190531115808000000.jpg

31.05.2019

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 98 „СЛЪНЧЕВОТО ЗАЙЧЕ“, СО,

РАЙОН „МЛАДОСТ“

ж.к. „Младост“2, ул. „Слънчево зайче“№ 9, тел.:02/885 37 32,

        e-mail: odz98director@abv.bg; www.odz98bg.com

 

 

 

Изх. № 47/22.05.2019 г.

 

 

 

ОБЯВА

 

ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ДЕТСКА ГРАДИНА № 98 „СЛЪНЧЕВОТО ЗАЙЧЕ”

 

 

       На основание чл. 19от Наредба № 5 на МОН за предучилищно образование,Раздел II, чл.8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности, приети с решение № 135на СОС по протокол № 30/06.04.2017 г.,Решение № 795/21.12.2017г. за тяхното изменение и допълнение,утвърдени от Кмета на СО и решение на педагогическия съвет, след проучване на желанията от страна на родителите по групи, Детска градина № 98  „ Слънчевото зайче” обявява конкурс по документи за избор на изпълнители на следната допълнителна образователна дейност за учебната 2019/2020г.:

 

1.      Английски език

2.      Народни танци

3.      Модерни и спортни /латиноамерикански и стандартни танци /

4.       Аеробика и гимнастика

 

І. Право на участие:

 

Физически или юридически  лица, регистрирани поТърговския закон и Закона за търговския регистърили от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършване на стопанска дейност при условията на чл.3, ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на Родителските настоятелства.Право да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Министерството на младежта и спорта.

 

ІІ. Необходими документи за участие в конкурса

 

С оглед гарантиране анонимността документите се подават в два непрозрачни плика без надпис на подателя, само с обозначение плик А и плик Б, поставени в голям, непрозрачен и запечатан плик, предоставен от детската градина. Пликовете се номерират по реда на постъпването им  и се завеждатс входящ номер в дневника за входяща кореспонденцияна ДГ с посочена дата и час. Не се допуска ползването на други различни пликове.

     

 

 

 

     Плик”А”- Съдържание:

1.  Списък на документите, съдържащи се в плик А;

2. Заявление за участиев конкурс по документи за ДОД с посочени данни за обратна връзка;

3. Заверено от участника копие на документа за регистрация или ЕИК, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато няма посочен ЕИК, участниците предоставят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Ако участникът е сдружение с нестопанска цел – съдебно решение за упражняване на съответния вид дейност и копие от устава (устройствения правилник) на сдружението;

            4.Декларацияна основание чл.220, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл.178, ал.1, т.2-7 и 14 и чл.187, ал.1, т.2 и 4 на деца, с които работи в детската градина, ако това заплащане е от името и за сметка на децата, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата;

5.Валидносвидетелство за съдимост за всеки един преподавател;

            6. Референцииот институции и организации, доказващи качеството на определената ДОД – до 10 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми;

7. Проект на договор съгласно (Приложение № 1)с попълнени данни на кандидата и подписан от него.

 

Плик „Б” с надпис „Оферта”

-Съдържание:

1.Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената ДОД в детската градина;

2.Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа праваспособност на преподавателите за определената ДОД  - дипломи, удостоверения, сертификати и др. ;

3.Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в детската градина – копие на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ;

4. Програма за обучение на децата за ДОД, която да е представена на български език;

5.Индивидуална цена за обучение за един учебен час според възрастта на детето за определената ДОД;

6. Срок, за който ще бъде предоставена ДОД, но не по-дълъг от 3 години.

       Двата плика се поставят в един голям запечатан плик, който се входира при ЗАТС на детската градина.

       При подаването  пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се изписва наименованието на кандидата, определената ДОД, входящ номер с посочена дата, месец, година и час.

 

III. Начинна  провеждане на конкурса

1.       Конкурсът се провежда по документи от комисия, определена със заповед на директора на ДГ № 98 „Слънчевото зайче ”.

2.       В комисията участват представители на детската градина, на районната администрация, на Обществения съвет и на Родителското настоятелство. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юредическите лица – управителя на фирмата– кандидат, или упълномощено от него лице- за определената ДОД. Всички документи, които се намират в плик „А” и в плик „Б” се подписват на всяко страница от двама членове на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица – от управителя на фирмата кандидат, или от упълномощено от него лице. Кандидатът или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.

3.       Контролът по изпълнението на заповедта се осъществява от директора на ДГ № 98 „Слънчевото зайче ”.

4.       Конкурсът се провежда и при постъпила само една оферта.

5.       Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената ДОД, срокът за подаване на оферти се удължава с пет работни дни. Информацията за удължаване на срока се побликува на интернет-страницата на детската градина, на сайта на СО и се поставя на видно място в сградата на районната администрация.

6.       Ако за участие в конкурса и след удължаване на срока по ал.5 няма подадени оферти конкурсът се прекратява със заповед на директора на детската градина.

 

IV.  Провеждане на конкурса

 

1.       Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е предоставил някой от посочените документи в чл.10 от ал.1 до ал.7 включително от Правилата за осъществяване на ДОД.

2.       Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата на комисията се съставя протокол, който се предава на директора на ДГ № 98 с входящ номер чрез Дневника за входяща кореспонденция. Работата на комисията и резултатите, отразени в протокола, подлежат на проверка от директора на детската градина.

3.       Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

4.       В срок от 3 /три/ работни дни от получаването на протокола, директорът на детската градина издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. Заповедта се връчва лично срещу подпис или препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на административно-процесуалния кодекс и чл.259, ал.2, т.6 от ЗПУО. След изтичане на срока за обжалване, директорът сключва договор със спечелилия конкурса участник.

5.       Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всеки участник в конкурса се обявява на интернет- страницата на детската градина.

6.       ДОД се провеждат извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство.

7.       Със спечелилият конкурса кандидат се сключва догово съгласно Приложение № 1 на Правилата. Договорът се сключва между директора на ДГ № 98 и спечелилият конкурса участник със срок до три години.

8.       Заниманията с децата ще започнат от 01.10.2019 г.

9.       За ДОД родителите заплащат такса, съгласно сключения договор. Изпълнителят на ДОД заплаща на детската градина отстъпка в размер на 30% от събраните такси.

 

            V. Критерии и методика за оценка на офертите

 

1.Степен на  квалификация на  преподавателис правоспособност-  макс. 25точки.

Максималният брой точки се образува по следните показатели за всеки един от преподавателите:

    а/бакалавър – 5т.

    б/ магистър – 10т.

                            в/ за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената ДОД – 15т.

  2. Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват  предлаганата ДОД – макс. 25точки.

Максималният брой точки се образува по следните показатели :

      а/ при липса на професионален опит – 5т.

      б/ до три години – 10т.

      в/ над 3 години – 25т.

   3. Програма за обучение на децата, представена на български език– макс. 20 точки.

     Максималният брой точки се образува по следните покозатели :

     а/ ясно формулирани цели и определена връзка на програмата със съдържанието на образователното направление – 7 точки

-       при несъответствие – 0 точки

-       при непълно съответствие – 4 точки

-       при пълно съответствие – 7 точки

б/ очакваните резултати в програмата са постижими за съответната възрастова група – 7 точки

-       при несъответствие – 0 точки

-       при непълно съответсдтвие – 4 точки

-       при пълно съответствие – 7 точки

                              в/ осигурени са учебни ресурси за осъществяване на обучението по програмата         – 6 точки

-       при несъответствие – 0 точки

-       при непълно съответствие – 3 точки

-       при пълно съответствие – 6 точки

 

                     4. Ценана определената ДОД за обучение за едно занятие, според възрастта на детето – макс.20 точки

 

                    Броят на точките се определя по следната формула :

 

Цена на ДОД = най-ниската предложена цена х 20 = ДОД

                          цената, предложена от съответния участник 

 

Продължителността на занятията по възрастови групи се определа съгласно изискванията на чл.25 от Наредба № 5 / 03.06.2016г. за ПО.

 

5.       Социална отговорност / деца, ползващи безплатно обучение/ - макс. 10 точки

 

                     -   дете с двама починали родители – 2 точки

                     -   дете с починал един родител – 2 точки

                     -   дете на ресурсно подпомагане – 2 точки

                      - дете на многодетно семейство с ниски доходи, когато двете деца са включени в ДОД – 2 точки

                  -  деца с изявени дарби в областта на определената ДОД /до 10% от записаните деца/ - 2 точки

               

     VI.Срок за подаване на документи

 

От 10.06.2019г. до18.06..2019 г.включително /

 

VII.Място на подаване на документите:

 

Детска градина № 98  „Слънчевото зайче”

София  ж.к.„Младост - 2” , ул. „Слънчево зайче“ № 9

От 8.30ч. до 15.30ч.  тел:0887 201 095

 

VІII. Дата на провеждане на конкурса– 19.06.2019г.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Директор:

                                                                                                                                / Жанин Ценова  /

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32