МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ОТ МЗ

news_pict_20200522092142000000.png

21.05.2020

Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детските градини/ясли. В ситуацията на COVID-19 всяка държава търси най- адекватните мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда, позволяваща постепенното възобновяване на процеса на педагогическо взаимодействие в детските градини/ясли, при спазване на строги противоепидемични мерки, което ще позволи и връщането на родителите на работа.

Целтанаописанитемеркиепостепенноиконтролирановъзобновяваненадейността на детските градини/ясли в условията на разпространението на COVID-19, като се спазват няколко основни принципа, описани по-долу. Необходимо е всички участници в предучилищното образование да са подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановкаиданосятотговорностзаограничаваненазаразяванетоизаопазваненаздравето

-   своето, на своите близки и на околните. Тези мерки ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в зависимост от епидемиологичнатаситуация.

1.  Макар че детските градини/ясли се отварят за посещение от всички деца, в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможностдасегриживъзрастен,даостанатвкъщи.Товаважиощевпо-голяма степензадецата,живеещиведнодомакинствосвъзрастнихораистакиваотрискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина/ясла се налага използването на обществен транспорт – вътрешноградски или между населените места. Анализът на ситуацията към момента показва, че опасността съвсемнеепреминала,етозащоевъпроснаотговорностродителите,коитомогатда намерят друго, по-безопасно решение за своите деца, да не ги изпращат в детска градина/ясла.

2.  Подновяването на посещението на детска градина/ясла може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина/ясла, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина/ясла от детето. В тази връзка отговорността за решението за посещаване на детската градина/ясла остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават детската градина/ясла, още повече че физическият контакт при ежедневното и в продължениеначасовеобщуванемеждудецатаисперсонала,койтосегрижизатях, е неизбежен. За подновяване на посещението на децата родителите не се изисква представянето на медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и чл. 21, ал. 2, 3 и 4 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детскитекухнииздравнитеизискваниякъмтях.Посещениетонадетскаградина/ясла от деца с хронични заболявания (в т.ч. деца със СОП с хронични заболявания) се извършва след предварителна консултация с личния лекар надетето.

3.  Отварянето на детските градини/ясли за посещение може да започне в периода 22 май - 1 юни по решение на детската градина/ясла и съгласувано с родителитесамо

 

след осигурени строги санитарно-хигиенни условия и прилагане на приложимите противоепидемични мерки. Посещението на детска градина/ясла е допустимо само за деца, които са вече записани в съответната детска градина/ясла през учебната 2019-2020 година. Отчитайки традиционната средномесечна посещаемост през лятото,кактоизаявенатавпроведенатаанкетасродителиготовностдапуснатдецата синадетскаградина,очакваниятбройвгрупащебъдемежду12и16деца.Вслучай на едновременно присъствие на повече от 20 деца от една група в детската градина/ясла се предприемат действия за разделянето им в подгрупи чрез обособяване на отделни кътове в рамките на общото помещение или се търси друго подходящорешение.Взависимостотпромянатавситуациятаилиспоредрешението на родителите този график следва да се актуализирасвоевременно.

4.  Приемът в детската градина/ясла се извършва по предварително оповестен график/ред, при необходимост и в по-дълъг интервал от време, а ако климатичните условия го позволяват – на двора или на специално обособено пространство, осигуряващо отстояние на най-малко 2 м между семействата, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина/ясла. За тази целенеобходимоотварянетонавсичкивъзможнивходовенадетскатаградина/ясла, което ще гарантира физическата дистанция между децата от отделните групи. Приемът в детската градина/ясла се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане. От момента на влизане на детето в сградата на детската градина/ясла от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяванетованееизричнопрепоръчаноотличниямулекар.Когатоатмосферните условия не позволяват, ръководството на детската градина/ясла следва да създаде организация,коятодаосигурибезопаснотоприеманеипредаваненадецатабездасе допускат родителите в сградите на детскатаградина.

5.  Сдецата,коитоподновяватпосещениетосинадетскаградина/ясла,несепровеждат педагогически ситуации, а само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие с акцент върху изграждане на навици за здравословен начин на живот и усвояване на социални умения, а при възможност и необходимост - и дейности за обща и/или допълнителна подкрепа, включително за децата съсСОП.

6.  При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда. Когато това е възможно, храненето на децата също се организира и осъществява наоткрито.

7.  Не се допуска събиране на една място на персонал от детската градина/ясла освен ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата, както не се допускат и контакти на член от персонала на детската градина/ясла с повече от една група. Предвид спецификата на работата в детските градини/ясли следва да е ясно,че:

·         спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група не евъзможно;

·         физическата дистанция е задължителна между децата от отделнигрупи;

 

·         физическата дистанция е задължителна между персонала в отделнигрупи;

·         физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на детскатаградина/ясла.

 

При организиране на процесите по възстановяване на работата на детската градина/ясла директорите следва:

·         даизградятсредазабързаилеснакомуникациясродителите,вкоятодамогатбързо даинформиратродителитезаправилатазаработанадетскатаградина/яслаидамогат да планират разпределянето на децата вгрупи

·         в края на всяка работна седмица да проучват броя на децата, които се очаква да посещават детската градина/ясла през следващатаседмица;

·         най-малко един работен ден преди началото на новата седмица да изпратят информация на родителите за създадената организация и да им потвърдят възможността за посещение на детска градина/ясла отдетето;

·         да инициират предварително проучване сред родителите дали, откога, при каква организацияиколкодългобихажелалидецатаимдапосещаватдетскаградина/ясла;

·         да призоват родителите да задържат децата вкъщи, а в случай че това е невъзможно, да ги запознаят с правилата и процедурите, които следва да спазват и да им обърнат внимание, че независимо от спазването на определените здравни изисквания физическите контакти между децата в групата и на децата с учителите и помощник- възпитателите са неизбежни, а това несъмнено носи определен риск за здраветоим;

·         да организират родителска среща (неприсъствена) или да използват друг подходящ начиндасеуверяват,чевсекиродителеполучил,запозналсееиеразбралправилата за работа на детскатаградина/ясла;

·         да предоставят на родителите информация и полезни препоръки за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време нареадаптацията;

·         да изготвят съвместно с медицинското лице протокол за почистване идезинфекция;

·         почистването и дезинфекцията да не се извършва в присъствието надеца;

·         да определят бройката необходими материали за спазване на здравните изисквания (маски/шлемове,дезинфектанти,теченсапун,хартиязапочистваненаръцете,мокри кърпички, продукти за почистване и дезинфекция, ръкавици и др.) и да осигуряват тези материали преди отваряне на детската градина/ясла, както и да ги осигуряват след това редовно и в необходимитеколичества;

·         да организират подреждането на помещенията с възможности за игри в малки групи и обособени кътове, които да се ползват от малък бройдеца;

·         да разработят план за движение в сградата, като при необходимост осигурят необходимата маркировка за спазванетому;

·         даобособятпространствоиясноуказаниекъдедететосепреобуваидокъдеможеда влиза с външните сиобувки;

·         при съобразяване с капацитета на сградата и броя на децата, които ще посещават детската градина/ясла, да направят разпределение на учителите, които ще поемат групите, и да изготвят график за работа им, като ежеседмично гоактуализират;

·         да разработят график за пристигане на персонала на детската градина/ясла, който да осигури време за преобличане в работно облекло преди започване на работа, и да обособят помещение за тазицел;

 

·         при необходимост да реорганизират помещенията в детската градина/ясла, за да се гарантира максимален брой групи с минимален брой деца в тях (в изпълнение на принцип № 3) и спазването на дистанция между децата от отделнитегрупи;

·         порешениенапедагогическиясъветнадетскатаградина/ясладаизготвятпроменив правилника за дейността на детскатаградина/ясла;

·         да организират обезопасяване на средата, като се отстраняват всички играчки,които не могат да бъдатдезинфекцирани;

·         да осигурят медицински специалист за извършване на сутрешен филтър на всички отворени входове на детската градина/ясла, или упълномощени и предварително инструктирани лица за осъществяване наприема;

·         да организират изготвянето на график за приемането и изпращането на децата от отделнитегрупи;

·         даосигурятработатасдецата,доколкотоевъзможно,веднаисъщагрупаиседини същи персонал, което ще предотврати контакта между децата от различнитегрупи;

·         да осигуряват необходимите средства за хигиена и поддържането на личната безопасност на персонала и на децата и особено отлична хигиена за измиване на ръцете, колкото можепо-често;

·         да не допускат използването на музикален и физкултурен салон освен в случаите, в които помещенията се използват за обособяването на отделнагрупа;

·         данедопускаторганизиранетоипровежданетонапедагогическидейности,коитоне са дейност на детската градина (изучаване на чужди езици, танци, изобразителни изкуства, спорт, театър идр.).

 

От родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на детска градина/ясла, се очаква:

·            най-късно два работи дни преди планираното посещение да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина/ясла, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой;

·            да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детскатаградина/ясла;

·            да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина/ясла и обратно винаги, когато това евъзможно;

·            да водят детето си на детска градина/ясла и да го вземат при стриктно спазване на графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужноторазстояние;

·            да се запознаят с предоставените им от детската градина/ясла полезни препоръки и даподкрепятусилиятанаинституциятазаспазваненаправила,хигиенаипсихично здраве по време на реадаптацията на дететоим;

·            да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска градина/ясла, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3градуса;

 

·            да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина/ясла, че то проявява признаци на заболяване;

·            да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина/ясла, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;

·            даосигурятплик,вкойтодететодапоставяобувките,скоитотопристигавдетската градина/ясла (след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина/ясла възрастен поставя обувките в плика, след което детето обувапантофи, които са предварително почистенивкъщи);

·            да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар надетето.

 

Екипът от педагогически, медицински и непедагогически специалисти, които са на работа в детската градина/ясла, е нужно да:

·            се запознаят срещу подпис поне един ден преди отваряне на детската градина/ясла с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и да ги спазват стриктно;

·            използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън, с работни, като спазват разработенияграфик;

·            измият ръцете си, да се дезинфекцират и да поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в детскатаградина/ясла;

·            отделят време през деня за споделяне между децата, както и за разяснение на ситуацията и на правилата за лична хигиена и значимостта от тяхнотоспазване;

·            въвеждат нови ритуали за посрещане на децата, които не изискват прегръдки и близкиконтакти;

·            в деня на първото посещение (само при първото посещение) на детето се измерва неговата температура, като това се извършва от лице от персонала, койтое

определен да работи със съответната група;

·            да дезинфекцират след всяка употреба контактния термометър и да слагат латексови ръкавици при неговотоизползване;

·            незабавно търсят компетентно мнение от медицинско лице вдетската

градина/ясли, в случай че при престоя на детето възникне съмнение за проблем в здравословното му състояние;

·            предлагат на децата включване в игри и дейности, които да подкрепят емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с извънреднатаситуация;

·            придружават децата и им дават насоки, когато това е необходимо, за това как най- добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това (задължително при пристигането в детската градина/ясла, при прибиранеот

двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, със старателно

изсушаване със суха салфетка за еднократна употреба, а ако тези условия не са

 

налични, може да се използва дезинфектант за ръце под надзора на възрастен човек.

·            използват подходящ дезинфектант за ръце, и в краен случай алкохолни кърпички, подходящи за кожата, когато не са в близост до вода и течен сапун, но възможно най-бързо след това измиват ръцете си или тези на децата с вода и течен сапун (дезинфекцията на ръце при деца се допуска в краен случай при невъзможност за измиване с топла вода и сапун, като се извършва под стриктен контрол от страна на персонала, като в последствие ръцете на детето се измиват при първа възможност);

·            да се избягва размяната на топки, играчки, моливи и други трябва или да бъде придружена от дезинфекция след всякаупотреба;

·            организират дейностите така, че децата от една група да бъдат разделяни на по- малки групички, които да играят различни игри или да се въвличат в различни активности;

·            организират срещи с родителите само при необходимост, и то на открито пространство, в съответствие с необходимите изисквания и при спазване на физическадистанция;

·            да сменят на памперсите на децата в детските ясли с латексови ръкавици, които да се сменят след всякапроцедура;

·            лигавниците на децата в детските ясли, когато се използват такива, да сесменят възможнонай-често.

 

По отношение на хигиената в сградата се очаква:

·            проветряване на всички помещения често за поне 10 мин – сутрин пред пристигане на децата, по време на излизане на децата, по време на следобедната почивка, при почистване на помещенията и в края на работнияден;

·            дезинфекция на помещенията се извършва поне 4 пътидневно;

·            почистване на тоалетните с почистващи препарати и дезинфекцирането им поне два-три пъти дневно;

·            предоставяне на индивидуални съдове за хранене и за пиене на вода, които се почистват непосредствено след всякаупотреба;

·            трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистванеи химиотермодезинфекция, след всякаупотреба;

·            почистване на маси, столчета и други повърхности и точки за контакт най-малко два пътидневно;

·            недопускане да се внасят на стоки и предмети от родителите в детската градина/ясла (вода, салфетки идр.);

·            недопускане да се използват на плюшенииграчки;

·            миене на играчките с топла вода и сапун, отвътре и отвън, поне два пъти дневно. Играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемиятаCOVID-19;

·            осигуряване на лично спално бельо за отделното дете, което се пере при минимум 60°C веднъж седмично или при необходимост и при спазване на здравните изисквания, регламентирани с Наредба № 12 за здравните изисквания към общественитеперални;

 

·            изпразване на кофите за боклук поне три пъти дневно, след което се измиват и дезинфекцират;

·            разделяне на площадките на открито, така че да не се допуска физически контакт между отделнитегрупи;

·            дезинфекциране на уредите за игра и пейките на площадките поне веднъждневно.

·            дезинфектантите, които се използват в детската градина, трябва да са включени в Регистъра на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещество и смеси, публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването;

·            да се използва обособената за всяка група площадка за игра на открито само от съответнатагрупа;

·            при възможност храната да се приготвя на място в детската градина в обособения към нея кухненски блок при спазване на всички изисквания в областта на храните, вкл. и тези, публикувани на интернет страницата на Министерствотона

здравеопазването и на Българската агенция за безопасност на храните.

 

Важно е общината и собствениците на детските градини/ясли да подкрепят, като при необходимост осигурява допълнителен медицински персонал или други специалисти, в т.ч. психолози (напр. от училищата), които да се включат в работата и да подкрепят усилията им за създаване на безопасна среда, в която детето да се чувства спокойно и подкрепяно.

 

 

Протокол при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина/ясла

 

При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

1.      Първоначалноповедение

·            Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случайпомещение,

докато не се прибере у дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му.

·            Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивнимерки.

·            На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябвада

следват – да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест.

·            След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часапо-късно.

·            Да се спазват превантивните и ограничителните меркистриктно.

·            Да се приеме отново детето в детската градина/ясла срещу медицинска бележка от семейния лекар, че това едопустимо.

2.      В случай на положителен тест на дете

·            Да се информира екипът на детската градина/ясла състав, който трябва незабавно да се свърже със съответнатаРЗИ.

 

·            Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат, се съгласуват между РЗИ и директора на съответната детската градина/ясла.

·            В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детскаградина/ясла.

·            Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определя от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретнатаситуация.

·            Да се почистят и дезинфекцират щателно помещенията и предметите, до които е имало контакт детето в последните 48часа.

·            Да се информират контактните лица на детето за стъпките, които трябва да предприемат.

·            При необходимост психолози могат да осигурятподкрепа.

При наличие на един или повече симптоми при възрастен (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

3.      Първоначалноповедение

·            Да се изолира незабавно възрастният човек и да му се даде маска, ако връщането у дома не е възможно в същия момент. Да се спазват ограничителнитемерки.

·            Да се избягва физическият контакт с други лица и да се консултира слекуващия си лекар, който ще реши дали е нужно да се направитест.

·            След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часапо-късно.

·            Да се спазват превантивните и ограничителните меркистриктно.

4.      В случай на положителентест

·            Да се информира директора, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ.

·            Може да се оцени рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в зависимост от това да се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретнияслучай.

·            Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат, се съгласуват между РЗИ и директора на съответната детската градина/ясла.

·            В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детскаградина/ясла.

·            Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определя от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретнатаситуация.

·            Да се информират контактните лица на възрастния за стъпките, които щетрябва дапредприемат.

·            Да се извършат щателно почистване и дезинфекция на помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48часа.

·            При необходимост и възможности психолози могат да осигурятподкрепа.

 

Кратка полезна информация

 

Какво еCOVID-19?

·         Остразаразнаболест,коятосепричиняваотновкоронавирус,нареченSARS-CoV-2.

 

Признаци на заболяване

·         Оплакванията при COVID-19 варират от липсата на такива до появата на повишена температура, треска, кашлица, възпалено гърло, обща слабост и умора, мускулни болки. При тежко заболелите са налице тежка пневмония, остър респираторен дистрессиндром,сепсисисептиченшок.Напоследък,липсатанаусещанетозамирис или вкус също се съобщават като симптом заCOVID-19.

 

Хора с повишен риск

·         Лица с хронични заболявания независимо от възрастта им лица над 60г.

 

Предпазни мерки

·         Спазване на лична хигиена (миене на ръце с топла вода и сапун за минимум 20 секунди, спазване на респираторен етикет при кихане и кашляне, дезинфекция на ръце при невъзможност за измиване наръцете)

Спазване на дистанция и ограничаване наконтактите

Copyright © 2020 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32